Izgudrojumu komercializācija

Izgudrojumu komercializācija ir process, kurā izgudrojums no idejas/ieceres kļūst par reālu komerciālu produktu(pakalpojumu). Prakse rāda, ka tikai neliela daļa no izgudrojumiem (t.sk. no izgudrojumiem ar labu potenciālu) reāli nonāk tirgū.

Sekmīgai izgudrojuma komercializācijai ir nepieciešams nepietiek tikai ar „labu produktu”, ir nepieciešams arī pārdomāti sakārtot izgudrojuma aizsardzības (patentu, dizainparaugu, preču zīmju utt.) jautājumus, saprātīgi novērtēt izgudrojuma ekonomisko potenciālu, identificēt izgudrojuma lietotāju (patērētāju) vajadzības, piesaistīt nepieciešamos finanšu resursus un veikt virkni citu lietu. Reti kurš izgudrotājs spēj veikt visas šīs lietas pašu spēkiem.

Mēs piedāvājam šādus pakalpojumus izgudrojumu komercializācijai:

  • Tehniski ekonomiskā novērtējuma izstrāde izgudrojumam – prakse liecina, ka bez izgudrojuma tehniski ekonomiskā novērtējuma nav iespējamas pat sekmīgas sākotnējās sarunas ar potenciālajiem investoriem u.c. sadarbības partneriem. Tehniski ekonomiskais novērtējums ir nepieciešams arī, lai izgudrotājs pats varētu izprast sava izgudrojuma potenciālu un pieņemt pārdomātus lēmumus par tā tālāko attīstīšanu (t.sk. par izgudrojuma aizsardzību, potenciāliem komercializācijas modeļiem utt.). Mums ir plaša pieredze ekonomisko novērtējumu izstrādē.
  • Kontaktu veidošana ar potenciāliem izgudrojuma lietotājiem – izgudrojuma komercializācijas veiksmi vai neveiksmi būtiski ietekmē tas, cik labi izgudrojums atbilst potenciālo lietotāju vajadzībām un kāds ir potenciālo lietotāju viedoklis, atsauksmes. Mums ir ļoti plašs klientu loks dažādās nozarēs (it īpaši ražošanas nozarēs). Līdz ar to mēs varam palīdzēt izveidot tiešus kontaktus ar uzņēmumiem, kuri potenciāli varētu būt izgudrojuma lietotāji. Šādi kontakti palīdzēs izgudrotājam gan pilnveidot izgudrojumu, gan iegūt t.s. lietotāja novērtējumu, kuram ir ļoti svarīga nozīme tālākajā izgudrojuma komercializācijā (piem., sarunās ar investoriem). Šādi kontakti var arī palīdzēt iegūt pirmos pasūtījumus, kas būtiski uzlabo izgudrojuma komercializācijas iespējas.
  • Biznesa plāna izstrāde finansējuma piesaistei no investoriem – izgudrojuma komercializācijai gandrīz vienmēr ir nepieciešams ārējs finansējums no investoriem (riska kapitāla fondiem, privātiem investoriem u.c.). Šāda finansējuma iegūšanai ir nepieciešams kvalitatīvs un pamatots biznesa plāns. Mums ir ilggadēja un plaša pieredze dažādu biznesu plānu izstrādē.
  • Konsultācijas komercializācijas modeļa izvēlē un izveidē – viens no veiksmīgas izgudrojuma komercializācijas elementiem ir piemērota komercializācijas modeļa izveide. Jāatzīmē, ka komercializācijas modeļa izveide ir ļoti svarīgs priekšnoteikums, lai varētu sākt konkrētas darbības finansējuma piesaistei un izgudrojuma ražošanas un piedāvāšanas tirgū uzsākšanai. Mums ir plaša darba pieredze strādājot ar dažādu nozaru uzņēmumiem. Līdz ar to mēs varam konsultēt par konkrētajam izgudrojumam piemērota komercializācijas modeļa izvēli un izveidi.
  • Konsultācijas par valsts atbalsta izmantošanas iespējām – pastāv dažādi Eiropas Savienības struktūrfondi, kā arī citas atbalsta programmas (instrumenti), kurus var izmantot dažādās izgudrojuma komercializācijas stadijās. Mums ir plaša pieredze darbā ar dažādām ES struktūrfondiem un citām atbalsta programmām. Tādēļ varam konsultēt par piemērotākajām valsts atbalsta programmām un palīdzēt iegūt šo finansējumu.
  • Konsultācijas finansējuma piesaistē – mums ir kontakti dažādu potenciālo investoru (riska kapitāla fonda, privāto investoru utt.) vidū. Līdz ar to varam palīdzēt veidot kontaktus ar potenciāliem investoriem.


Daļa no minētajiem pakalpojumiem ir pieejama mūsu pro bono programmas ietvaros.