Nozares attīstības dokumentu izstrāde

Pēdējos gados kā resurss veiksmīgai uzņēmējdarbībai tiek uzsvērts sociālais kapitāls, kas rodas indivīdu savstarpējo attiecību rezultātā. Tas ir esošo un potenciālo resursu kopums, kas saistīts ar ilgstošu vairāk vai mazāk formalizētu attiecību tīklojumu, kuru raksturo savstarpēja pazīšanās, uzticēšanās un mijiedarbība.
Latvijas ekonomikā dominē mazie un vidējie uzņēmumi, kuru veiksmīga attīstība, izaugsme un eksportspēja atkarīga gan no katra uzņēmuma individuālām izpausmēm, gan spējas sadarboties nozares ietvaros. Uzņēmumu kopīgo sabiedrisko interešu pārstāvniecībai un problēmu risināšanai tiek veidotas nevalstiskas organizācijas, savukārt kopīgo saimniecisko vajadzību risināšanai – kooperatīvās sabiedrības.
Edo Consult piedāvā nozares profesionālām organizācijām un kooperatīvām sabiedrībām konsultatīvo atbalstu NOZARES STRATĒĢISKO ATTĪSTĪBAS DOKUMENTU un RĪCĪBAS PLĀNU IZSTRĀDĒ.

Organizācijām un kooperatīviem Edo Consult piedāvā strukturētu un mērķtiecīgu projektu vadību, kas ietver gan projekta aktivitāšu plānošanu, detalizētu plānošanas vajadzību izpēti, dokumentu izstrādē iesaistīto personu darba koordinēšanu, semināru un darba grupu vadīšanu, situācijas izpētei nepieciešamo pētījumu veikšanu un kvalitatīvu dokumentu sagatavošanu.

Kvalitatīvi izstrādāts dokuments ir labs pamats veiksmīgai attīstībai! Tomēr Edo līdzšinējā pieredze liecina, ka lielākais ieguvums ir pats plānošanas process un piedalīšanās tajā, kas rosina esošās situācijas kopīgu apzināšanos un visām ieinteresētajām pusēm pieņemamu risinājumu definēšanu.

Papildus informāciju par sadarbību nozares attīstības dokumentu izstrādē Jums sniegs Edo Consult projektu vadītāji (tālr. 29 403 401, e-pasts: edo(at)edo.lv).