ES struktūrfondi – piesakieties un esiet ieguvējs!

Lieliska ideja ir atslēga uz panākumiem, bet tās īstenošanai nepieciešama arī pārdomāta finanšu piesaiste un plānošana. Latvijā uzņēmējiem, organizācijām un iestādēm savas attīstības ieceres īstenošanai ir pieejami vairāki finanšu atbalsta instrumenti. Viens no tiem ir ES fondu apguve, kas var palīdzēt paaugstināt Jūsu uzņēmuma vai projekta konkurētspēju, jo jāiegulda mazāk kredītresursu vai privāto līdzekļu, veicinot straujākas izaugsmes iespējas. Uzziniet, kā notiek ES fondu apguve!

Vai esat nolēmis attīstīt jaunu biznesa ideju? Varbūt Jūs esat lauksaimnieks, zivsaimnieks vai produkcijas ražotājs, kas mērķtiecīgi plāno sava uzņēmuma attīstību, un vēlaties ieguldīt infrastruktūras pilnveidošanā vai apgūt jaunus tirgus? Ja pārstāvat kādu pašvaldību un vēlaties ieguldīt, piemēram, transporta infrastruktūrā vai ēku energoefektivitātes uzlabošanā, ir vērtīgi atcerēties, ka arī Jūs ieceres īstenošanai ir pieejama Eiropas nauda.

Eiropas līdzfinansējums aptver plašu jomu klāstu, tāpēc mēs esam atvērti dažādu nozaru pārstāvjiem un esam gatavi izvērtēt Jūsu attīstības potenciālu.

Edo Consult

Kā “Edo Consult” var palīdzēt?

Lai Eiropas nauda varētu tikt piesaistīta, nepieciešams sagatavot un iesniegt detalizētu projekta pieteikumu, kas jāveic saskaņā ar stingrām ES fondu vadlīnijām. Ja Jums būs kvalitatīvi sagatavots projekts, ES fondu apguve būs veiksmīgāka. Mūsu komandā strādā finanšu un ekonomikas nozares profesionāļi, kuriem Eiropas projektu rakstīšana ir ikdiena. Esam snieguši konsultācijas un palīdzējuši izstrādāt un īstenot vairākus simtus projektu, kuru iznākums ir apmierināti klienti un sekmīga uzņēmuma vai idejas attīstība. Eiropas projektu rakstīšana ir mūsu darbības lauciņš. Ilggadējā pieredze mūsu speciālistiem ļāvusi izprast ES projektu izstrādes nianses, līdz ar to Eiropas nauda tiek piesaistīta pārdomāti un lietpratīgi.

Mēs piedāvājam:

 • bezmaksas sākotnējo konsultāciju, kuras laikā noskaidrojam, kāds ir Jūsu investīciju plāns un vai Jums ir pieejams Eiropas līdzfinansējums, kā arī informējam par sadarbības nosacījumiem un izmaksām;
 • ieteikumus idejas pilnveidošanai;
 • pilnīgu projekta īstenošanas pakalpojumu kopumu – pēc līguma noslēgšanas ES fondu apguve notiek pilnīgā mūsu uzraudzībā. Mēs palīdzam visā projekta ieviešanas gaitā, no projekta pieteikuma izstrādes līdz pat finansējuma saņemšanai;
 • atbalstu projekta īstenošanas laikā – izvērtējam, vai ES fondu apguve notiek saskaņā ar līguma nosacījumiem un kā tiek sasniegti projekta mērķi;
 • palīdzību atskaišu sagatavošanā fondu administrējošām iestādēm.

Piesakieties konsultācijai, zvanot (+371 29403401 vai +371 29425849) vai rakstot e-pastā (edo(at)edo.lv)!

Mūsu klientu apmierinātās atsauksmes un veiksmīgi īstenotie Eiropas projekti apliecina, ka projektu rakstīšana “Edo Consult” ekspertiem padodas.

Eiropas naudas piesaiste ir attīstības atslēga

ES fondu apguve ir palīdzējusi mūsu klientiem augt, kā arī ir bijusi svarīgs atspēriena punkts vairāku sabiedrībai būtisku projektu īstenošanā, jo Eiropas nauda var tikt piesaistīta tikai tādām idejām, kas sniedz artavu ne tikai uzņēmuma vai organizācijas individuālo mērķu sasniegšanā, bet arī Latvijas ekonomisko un sociālo rādītāju uzlabošanā, radot ilgtspējīgus rezultātus.


ES fondi – atbalsts tautsaimniecības at.

ES fondi – atbalsts tautsaimniecības attīstībai

Eiropas fondi ir galvenais ES ieguldījumu politikas rīks. Tie ir izveidoti kā instruments mērķorientētā finansiālā atbalsta sniegšanai, lai veicinātu darbavietu radīšanu un sekmētu ilgtspējīgu un veselīgu Eiropas ekonomisko izaugsmi un vidi, kā arī mazinātu atšķirības starp ES valstīm un reģioniem.

Mēs ar prieku palīdzam, ja Eiropas naudas piesaiste vai Eiropas fondu apguve ir nepieciešama un pārdomāta, jo ES fondi piešķir atbalstu ar mērķi, kas saskan arī ar “Edo Consult” misiju – palīdzēt mērķtiecīgiem un ražojošiem Latvijas uzņēmējiem attīstīties, dot savu artavu ekonomikas izaugsmē un mūsu reģiona konkurētspējas paaugstināšanā.

ES struktūrfondi piešķir līdzekļus:

 • ar dotācijām;
 • ar finanšu instrumentiem.

Ar dotācijām saņemtais Eiropas līdzfinansējums nav jāatdod, bet ar finanšu instrumentu palīdzību piesaistītā Eiropas nauda pēc projekta mērķu sasniegšanas jāatmaksā.

Latvijā atbalstu nodrošina 5 Eiropas fondi:

 1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);
 2. Eiropas Sociālais fonds (ESF);
 3. Kohēzijas fonds (KF);
 4. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA);
 5. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).

ES fondi tiek pārvaldīti pēc dalītās pārvaldības principa – to kopīgi veic Eiropas Komisija un ES dalībvalstis. ERAF, ESF un KF vadību nodrošina Finanšu ministrija, bet ELFLA un EJZF administrē Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Latvijā Eiropas līdzfinansējums galvenokārt tiek paredzēts šādām jomām:

 • uzņēmējdarbība, jo īpaši mazā uzņēmējdarbība;
 • transports un infrastruktūra;
 • vides un enerģētikas nozare;
 • lauku reģionu attīstība un lauksaimniecība;
 • sociālā iekļaušana;
 • tūrisms;
 • pētniecība un inovācija.

Ievērojot šos virsmērķus, ES fondi ir noteikuši savus prioritāros atbalsta virzienus.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds – reģionālo atšķirību izlīdzināšana

ERAF ietvaros Eiropas līdzfinansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

 • darbavietu izveide un saglabāšana, jo īpaši atbalstot mazos un vidējos uzņēmumus;
 • telekomunikāciju, transporta un enerģētikas tīklu un infrastruktūras attīstība;
 • investīcijas sociālajā, veselības aprūpes un izglītības infrastruktūrā;
 • tīklošanās un pieredzes apmaiņa;
 • valsts potenciāla attīstība, ieguldot pētniecībā, inovācijās, tehnoloģiju attīstībā, tūrisma un kultūras infrastruktūrā u. c.

Eiropas Sociālais fonds – nodarbinātība un cilvēkresursi

Eiropas nauda ESF ietvaros paredzēta:

 • nodarbinātības rādītāju uzlabošanai;
 • dzimumu līdztiesības nodrošināšanai nodarbinātības jomā;
 • vienlīdzīgas piekļuves darba tirgum sekmēšanai;
 • mūžizglītības veicināšanai ar mērķi radīt pielāgoties spējīgu darbaspēku.

Kohēzijas fonds – transports un vide

KF ietvaros Eiropas nauda tiek piešķirta šādās jomās:

 • ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozare;
 • energoefektivitāte un atjaunojamie energoresursi;
 • vides saglabāšana un aizsardzība;
 • pilsētvides atdzīvināšana;
 • publiskā transporta infrastruktūras attīstība;
 • Eiropas transporta tīkla attīstība.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai – lauku reģionu attīstība

ES fondi lauku attīstībai piešķir Eiropas līdzfinansējumu šādās jomās:

 • investīcijas lauksaimnieciskajā ražošanā un pārstrādē, kā arī infrastruktūrā;
 • bioloģiskās lauksaimniecības attīstība;
 • mežsaimniecības ilgtspējīga attīstība;
 • mazās un vidējās saimniecības, jaunie uzņēmēji;
 • apmācības, zinātnes atziņu ieviešana, labas prakses demonstrējumi;
 • LEADER pieejas īstenošana;
 • platībmaksājumi.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds – piekrastes kopienu labklājības sekmēšana

EJZF atbalstu var saņemt Eiropas projekti šādās jomās:

 • jaunu tehnoloģiju un produktu attīstīšana;
 • akvakultūras produkcijas ražošanas apjoma palielināšana;
 • zvejniecības konkurētspējas palielināšana;
 • zivju eksporta tirgus paplašināšana;
 • zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstība.

eiropas_nauda

Kā tiek sadalīta Eiropas nauda?

ES fondi tiek pārvaldīti, slēdzot partnerības līgumus ar katru dalībvalsti. Šo līgumu rezultātā tiek sagatavotas investīciju programmas, kurām tiek noteikti prioritārie virzieni. Katram virzienam ir noteiktas ieguldījumu prioritātes un specifiskie atbalsta mērķi. Savukārt katra specifiskā atbalsta mērķa izpildei tiek īstenoti konkrēti pasākumi, kuru ietvaros Jūsu projektam var tikt piešķirts Eiropas līdzfinansējums. Šo pasākumu īstenošanas nosacījumi parasti tiek definēti Ministru Kabineta noteikumos.

Tiek rīkotas divu veidu projektu atlases, lai Eiropas nauda nonāktu pie saņēmēja:

 1.  ierobežota projektu iesniegumu atlase (IPIA);
 2.  atklāta projektu iesniegumu atlase (APIA).

Ierobežota projektu iesniegumu atlase nozīmē, ka jau iepriekš ir noteikts, kas tiek aicināti iesniegt Eiropas fondu projektus, lai tiktu saņemta Eiropas nauda. Visbiežāk tās ir:

 • valsts iestādes un aģentūras;
 • plānošanas reģioni;
 • pašvaldības;
 • izglītības iestādes, ārstniecības iestādes un citi.

Šajā atlasē parasti tiek apstiprināti un finansēti visi projekti, kas ir sagatavoti atbilstoši noteikumiem.

Atklāta projektu iesniegumu atlase nozīmē, ka iesniegtie Eiropas projekti piedalās vienlīdzīgā konkursā par finansējumu. ES fondi uzņēmējiem visbiežāk ir pieejami, tieši iesniedzot projektu atklātajā atlasē.

Eiropas nauda – mūsu nauda

Eiropas Savienībā Latvija tiek klasificēta kā mazāk attīstīts reģions, tāpēc mums ES fondi ir pieejami lielākā apmērā, nekā citām attīstītākām ES dalībvalstīm. Lai arī Latvija no Eiropas Savienības budžeta saņem vairāk, nekā tajā iemaksā, tiem, kam piešķirts Eiropas līdzfinansējums, ir būtiski apzināties, ka Eiropas nauda ir arī Latvijas nodokļu maksātāju nauda. Tā jāinvestē pārdomāti un efektīvi.

Kam ir pieejami Eiropas fondu projekti?

Vai MVU, NVO, jaunietim, zinātniekam un lauksaimniekam ir kas kopējs? Jā, tiem visiem ir pieejams Eiropas fondu finansējums!

Eiropas līdzfinansējums ir pieejams, ja tiek izpildīti šādi galvenie nosacījumi:

 • tas ir papildu finansējums – ES fondi nesedz 100% visas projekta izmaksas;
 • atbalsta mērķis ir panākt finansiālu līdzsvaru projekta īstenošanai, nevis peļņu tā saņēmējam;
 • projekts vēl nav īstenots – atbalstu nav iespējams saņemt iesāktu projektu pabeigšanai vai jau īstenotu projektu izmaksu kompensēšanai;
 • projektam iepriekš nav piešķirts Eiropas līdzfinansējums.

ES struktūrfondi ir pieejami gan privātpersonām un juridiskajām personām, gan iestādēm un organizācijām, ja plānotā darbība atbilst kādam no ES fondu apguves atbalsta virzieniem. Viena no Latvijas prioritātēm, kur tiek izmantots Eiropas līdzfinansējums, ir uzņēmējdarbības veicināšana.

Ja esat uzņēmējs, izmantojiet iespēju!

ES fondi uzņēmējiem piedāvā plašas atbalsta iespējas. Eiropas naudas projekti Jums var palīdzēt īstenot savu ieceri, piesaistot mazāk kredītresursu vai privāto līdzekļu. ES fondi uzņēmējiem piešķir līdzekļus pētniecības, inovācijas un tehnoloģiju attīstības jomā, kā arī mazo un vidējo uzņēmēju konkurētspējas paaugstināšanai.

Mūsu pieredzējušie speciālisti ir pārliecināti, ka ES fondu apguve jāsāk ar skaidru ideju un mērķi, nevis vēlmi piesaistīt publisko finansējumu bez noteikta attīstības plāna, kur to investēt. Eiropas nauda var būt izšķirošs atbalsts komersantam, ja tam ir pārliecinoša biznesa ideja, kas var dot arī ilgtspējīgus rezultātus.

Jūsu ideja + mūsu pieredze = Eiropas līdzfinansējums attīstībai

Ja vēlaties iegūt pieredzējuša un atsaucīga eksperta viedokli par savu ideju un tās potenciālu, sazinieties ar mums! Mēs varam palīdzēt noslīpēt Jūsu ieceri, lai Jums būtu pieejami ES fondi uzņēmējiem. (Tel.: +371 29403401 vai +371 29425849) vai rakstot e-pastā (edo(at)edo.lv).

ES fondi īpaši atbalsta mazos un vidējos uzņēmējus. Ir pieejamas vairākas atbalsta iespējas, piemēram:

 • mezanīna aizdevumi;
 • aizdevumu garantijas;
 • biznesa eņģeļu ko-investīciju fonds;
 • atbalsts investīcijām ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai;
 • radošo industriju inkubators un reģionālie biznesa inkubatori.

Vai ir pieejams arī Eiropas līdzfinansējums jaunajiem uzņēmējiem?

Jā, arī biznesa uzsācējiem ir pieejama Eiropas nauda. Bankas finansējuma saņemšana uzņēmuma izveidei var būt sarežģīta, jo jaunizveidotiem uzņēmumiem raksturīgs augsts riska līmenis. ES fondi uzņēmējdarbības uzsākšanai ir labs atspēriena punkts.

Ko nodrošina ES struktūrfondi?

Eiropas fondi jaunajiem uzņēmējiem nodrošina augsta riska aizdevumus un mikrokredītus. Tāpat Eiropas līdzfinansējums jaunajiem uzņēmējiem ir pieejams, lai izietu apmācības un saņemtu konsultācijas, kas nepieciešamas biznesa uzsākšanai.

Aizdevumus un mikrokredītus ES fondi piešķir ar vietējo finanšu iestāžu starpniecību, kas lielākoties ir:

 • bankas;
 • garantiju sabiedrības;
 • kapitāla ieguldītāji.

Šīs iestādes nosaka precīzus finanšu nosacījumus – summu, termiņu, procentu likmes un maksas. Eiropas nauda biznesa uzsākšanai ir pieejama ar biznesa inkubatoru starpniecību, bet jaunais uzņēmējs var pieteikties arī individuāli ES projektu konkursos, izvēloties savai iecerei atbilstīgo pasākumu.

Izgudrotājs = uzņēmējs? Kāpēc ne!

Ja esat izgudrotājs vai vēlaties ieviest dzīvē kādu ideju sadarbībā ar pētniecisko organizāciju, Jums ir pieejams Eiropas līdzfinansējums jaunajiem uzņēmējiem ar mērķi:

 • izstrādāt jaunu tehnoloģiju;
 • veikt produkta izpēti un ieviešanu ražošanā, kas ietver arī saimnieciskās darbības uzsākšanu.

ES fondi atbalsta lietišķos pētījumus un ideju komercializāciju, jo pētniecība un inovācijas ir mūsu nākotne.

Ja vēlaties uzsākt biznesu, sazinieties ar mums – mēs pastāstīsim, kāds Eiropas līdzfinansējums jaunajiem uzņēmējiem Jums būtu piemērots!


lauksaimn_finansejums

Eiropas līdzfinansējums jaunajiem uzņēmējiem lauksaimniecībā

Ja esat jaunais uzņēmējs lauksaimniecības jomā, tad atbilstat divām ES atbalsta prioritārajām jomām. ES fondi īpaši atbalsta lauksaimniecības uzņēmumu izveidi, kā arī paaudžu nomaiņu un darbavietu radīšanu lauksaimniecības nozarē. Izmantojiet šo izdevību un piesakieties!

Lauksaimnieki, Eiropas fondu finansējums ir paredzēts arī Jums!

Mēs labprāt sadarbojamies ar:

 • lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un pārstrādātājiem;
 • zvejnieku un zemnieku saimniecībām, jo vēlamies sekmēt aktivitāti Latvijas reģionos un to konkurētspēju.

Eiropas projekti lauksaimniekiem tiek atbalstīti arvien vairāk, jo Eiropas Savienībā īpaši tiek pievērsta uzmanība mazāk attīstīto reģionu konkurētspējas palielināšanai un ražojošu uzņēmumu, to skaitā arī lauksaimniecības uzņēmumu, izaugsmei. ES fondu apguve lauksaimniekam, kas ir aizņemts, pārvaldot un organizējot ikdienas darbus saimniecībā, var būt papildu apgrūtinājums, tāpēc mēs ar prieku palīdzēsim, ja interesē Eiropas naudas projekti. Eiropas līdzfinansējums ir pieejams arī Jums!

ES fondi – solis augšup

Eiropas projekti lauksaimniekiem ir lieliska iespēja uzlabot saimniecības ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju. Ja plānojat iegādāties iekārtas vai būvēt jaunas saimniecības ēkas, apsveriet iespēju pieteikties atbalstam, ko sniedz ES fondi. Eiropas naudas projekti ir solis pretī darbības paplašināšanai.

Eiropas līdzfinansējums ir pieejams arī jaunajiem lauksaimniekiem vai mājražotājiem, kas plāno pāriet uz atzīta pārstrādes uzņēmuma statusu. Tāpat Eiropas projekti lauksaimniekiem ir pieejami tad, ja vēlaties pāriet uz bioloģisko lauksaimniecību vai jau ražojat bioloģiskās lauksaimniecības produktus. ES fondi piedāvā plašas atbalsta iespējas, izmantojiet tās!

Eiropas līdzfinansējums – kā to saņemt?

Lai Eiropas līdzfinansējums būtu ērtāk pieejams, ES fondu apguve ir reorganizēta – projektu pieteikšanas un īstenošanas process finansējuma saņēmējam ir vienkāršots. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir norīkota kā galvenā iestāde, kas apkalpo projektu iesniedzējus un finansējuma saņēmējus, veic projektu pieteikumu atlasi un nodrošina līgumu noslēgšanu attiecībā uz ERAF, ESF un KF līdzekļiem. Kā nākamais posms naudas sadalē darbojas arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un attīstības finanšu institūcija “Altum”. Par ELFLA un EJZF administrēšanu atbild Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

ES finansējums var tikt piesaistīts, īstenojot šādus soļus:

 1. ideja – jābūt ilgtspējīgai idejai un skaidriem mērķiem;
 2. vadlīniju izpēte – jāizprot ES struktūrfondi un specifiskie atbalsta mērķi, ieguldījumu prioritātes, MK noteikumi par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, projektu atlases kritēriji un nolikums, ko CFLA un LAD izstrādā uz MK noteikumu bāzes, kā arī iepirkumus regulējošie normatīvie akti;
 3. atbilstība – jānosaka sava atbilstība kādam no finansējuma saņēmēju veidiem;
 4. projekta atlases izsludināšana – jāseko līdzi, kad tiek publicēts paziņojums, ka ir pieejami jauni Eiropas naudas projekti;
 5. projekta novērtēšana – jānovērtē savas un projekta komandas spējas īstenot iecerētā mēroga projektu, jāizvērtē visi riski;
 6. projekta iesnieguma sagatavošana – jāiesniedz detalizēts projekta iesniegums atbilstoši nolikumam;
 7. atbilde – projektu izvērtēšanas komisija sniedz atbildi 1–3 mēnešu laikā;
 8. līguma slēgšana – ja projekts ir apstiprināts, tiek slēgts līgums ar CFLA vai saņemts lēmums par projekta apstiprināšanu no LAD;
 9. izvērtēšana – projekta īstenošanas laikā jāveic projekta mērķu izpildes izvērtējums;
 10. atskaites – jāiesniedz atskaites par projekta realizāciju un to, kā tiek izlietoti ES fondi.

ES fondu apguve var būt laikietilpīga, un laba projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamas noteiktas zināšanas. Mēs – “Edo Consult” komanda – varam Jums palīdzēt, lai ES fondu apguve būtu vienkāršāka. Sazinieties ar mums un noskaidrojiet, kas jādara, lai Eiropas līdzfinansējums būtu pieejams arī Jums (Tel.: +371 29403401 vai +371 29425849) vai rakstot e-pastā (edo(at)edo.lv)!