Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde

Aktuāli un situācijai atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas dokumenti – ilgtspējīga attīstības stratēģija un attīstības programma – ir vitāli nepieciešami gan, lai pašvaldība izpildītu normatīvo aktu prasības, varētu pretendēt uz publisko finansējumu ES fondu ietvaros, gan, lai nodrošinātu ikdienā pieņemto attīstības lēmumu secīgumu un mērķtiecību, jo īpaši ierobežotu finanšu resursu apstākļos.

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDES procesā Edo Consult pašvaldībām piedāvā strukturētu un mērķtiecīgu projektu vadību, kas ietver gan projekta aktivitāšu plānošanu, detalizētu plānošanas vajadzību izpēti, dokumentu izstrādē iesaistīto personu un organizāciju darba koordinēšanu, kvalitatīvu dokumentu (t.sk. grafisko materiālu) sagatavošanu, iedzīvotāju aptauju un citu situācijas izpētei nepieciešamu pētījumu veikšanu, sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšanu un attīstības plānošanas uzraudzības sistēmas izstrādi un ieviešanu.

Kvalitatīvi izstrādāts dokuments ir labs pamats veiksmīgai attīstībai!

Lai rīcību un investīciju plānā iekļauto attīstības ideju pamatā nebūtu tikai labs nodoms, bet arī skaidra finanšu resursu pieejamība, Edo Consult attīstības plānošanas procesā piedāvā pašvaldībām FINANŠU PERSPEKTĪVAS izstrādi, novērtējot:
1. katra rīcības plāna pasākuma orientējošo finanšu ietilpību. Atsevišķi prognozējot vienreizējās investīciju izmaksas un sekojošās regulārās uzturēšanas izmaksas, tajās atsevišķi fiksējot personāla, enerģijas un pārējās izmaksas;
2. rīcības plāna īstenošanai pieejamo finanšu resursu apjomu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta pašvaldības rīcībā esošajiem finanšu resursiem – pašu resursiem (no nodokļiem gūtajiem un citiem, tajā skaitā iespējamās darbībās ar saviem aktīviem gūtajiem), kā arī citādi piesaistāmajiem – tajā skaitā no dažādām attīstības programmām un valsts budžeta dotācijām.

Ilgtermiņa nozīmes politisku lēmumu pieņemšanai svarīga ir esošās situācijas pilnvērtīga izpratne un objektīvas informācijas pieejamība. Esošās situācijas izpētei bez tradicionālās statistikas informācijas apkopošanas un analīzes Edo Consult piedāvā inovatīvu pieeju – STRUKTURĒTĀS KOPDOMĀŠANAS METODI. Īstenojot secīgu, radošu un interaktīvu pasākumu kopumu, tiek panākta sistēmiska pieeja jautājumu risināšanai, visu iesaistīto pušu tieša iesaiste, dialogs un vienotas izpratnes veidošanās par situāciju un attīstības tendencēm.
Sadarbības rezultātā tiek sagatavots ziņojums, kurā apkopotas:
1) pašvaldības vērtības, attīstības potenciāls un iespējas to izmantošanā;
2) attīstības problēmas un ierobežojumi, ar ko jārēķinās, ko jārisina novada attīstības plānošanā;
3) iedzīvotāju iniciētas attīstības idejas un pasākumi (tai skaitā, to vēlamā īstenošanas vieta, apmērs, īstenošanā iesaistītās personas).

Iesaistoties Strukturētās kopdomāšanas metodes aktivitātēs tiek sekmēta iedzīvotāju kā kopienas attīstība, pilnveidojas izpratne par pašvaldības attīstības plānošanas procesu un iespējām šajā procesā iesaistīties, veidojas iedzīvotāju sadarbības grupas, uzlabojas pašvaldības un iedzīvotāju (to starp, pašvaldības un uzņēmēju; uzņēmēju un iedzīvotāju) sadarbība, kā arī tiek iegūta vadības lēmumu pieņemšanas procesā nepieciešamā informācija.

Papildus informāciju par sadarbību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē Jums sniegs Edo Consult projektu vadītāji (tālr. 29 403 401, e-pasts: edo(at)edo.lv).