JAUNĀKĀS ZIŅAS no EDO Consult

30.augusts, 2019

Kopš šī gada augusta ir iespēja pieteikties pasākumam “Praktiskas ievirzes pētījumi”


Pieteikšanās kārta ir atvērta no 12.08.2019.-21.10.2019.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.

 

Atbalstāmo projektu jomas:

 1. Zināšanu ietilpīga bioekonomika;
 2. Biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija;
 3. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
 4. Viedā enerģētika;
 5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Projekta finansējuma apmērs:

 • Maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 600,000 EUR;
 • Minimālais publiskā finansējuma apmērs: 30,000 EUR.

Atbalsta intensitāte ir līdz 70% no projekta attiecināmajām izmaksām, izpildot programmas nosacījumus.

Pieejamais publiskais finansējums: 13,300,880 EUR.

ATBALSTA PRETENDENTS IR:

 1. Zinātniskā institūcija, kas iesniedz ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu, ja zinātniskā institūcija atbilst pētniecības organizācijas definīcijai;
 2. Zinātniskā institūcija, kas iesniedz ar saimniecisku darbību saistītu projektu, ja zinātniskā institūcija atbilst pētniecības organizācijas definīcijai un tiek īstenots projekts, kura ietvaros tiek iegūtas intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no projekta ietvaros veiktās darbības. Vai tas ir vismaz divu pušu sadarbības projekts, lai sasniegtu kopīgu mērķi;
 3. LR Komercreģistrā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants.

 

ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES:

 1. Tehniski ekonomiskā priekšizpēte, ja īsteno 2. punkta pētniecību;
 2. Pētniecība, kas ietver vismaz vienu no šādām pētniecības kategorijām:
  • a. Fundamentālie pētījumi, ja īsteno ar saimniecisko darbību nesaistītu projektu, ja projekta ietvaros tiek īstenoti rūpnieciskie pētījumi;
  • b. Rūpnieciskie pētījumi;
  • c. Eksperimentālā izstrāde, ja projekta ietvaros tiek īstenoti rūpnieciskie pētījumi. 
 3. Punktā Nr. 2 veiktās darbības izrietošo tehnoloģiju tiesību (nemateriālo aktīvu) iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana;
 4. Projekta ietvaros radīto zināšanu izplatīšana mācību, publikāciju vai zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā, tai skaitā sabiedrības iesaiste projekta norisēs un informēšana par projekta rezultātiem, kas nav saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesībām.

Šajā sakarā aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra