Latest news from EDO Consult

10.septembris, 2019

Lauku atbalsta dienests šī gada oktobrī izsludināja projektu pieņemšanas kārtu pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”


Pieteikšanās kārta būs atvērta līdz 2019. gada 4. decembrim.

PROJEKTA MĒRĶIS ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

ATBALSTA LIELUMS līdz 70% no projekta attiecināmajām izmaksām (iekļaujoties programmas kritērijos).

MAKSIMĀLĀ PROJEKTA SUMMA (PROGRAMMĒŠANAS PERIODĀ):

 • lauku saimniecībai EUR 2,000,000 (t.sk. pamatlīdzekļiem EUR 700,000); 
 • jaunajam lauksaimniekam EUR 400,000;
 • jaunai lauku saimniecībai EUR 150,000.

ATBALSTA PRETENDENTS IR:

 1. Lauku saimniecība – juridiska vai fiziska persona, kas pēdējā noslēgtajā gadā ražojusi lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums;
 2. Fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu, vai juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu;
 3. Atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība;
 4. Lauksaimniecības nozares valsts zinātniskā institūcija.

ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES:

 1. Investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, tās aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai
 2. Nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:
  • jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, atjaunošanai pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu un nepieciešamo jaunu būvmateriālu iegādi;
  • būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē);
  • būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);
  • būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).

Šajā sakarā aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests