Latest news from EDO Consult

15.decembris, 2021

Lauksaimniekiem ir iespēja saņemt atbalstu līdz pat 70% apmērā pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”.

PIETEIKŠANĀS KĀRTA būs atvērta līdz 2022. gada 10. februārim.

PASĀKUMA MĒRĶIS ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

LAUKSAIMNIEKU ATBALSTAM ir pieejams publiskais finansējums 64 124 166 EUR apmērā.

ATBALSTA APMĒRS: līdz 70% no projekta attiecināmajām izmaksām (iekļaujoties programmas kritērijos).

MAKSIMĀLĀ PROJEKTA SUMMA:

 • lauku saimniecībai EUR 1 000 000 (t.sk. pamatlīdzekļiem EUR 400 000). 
 • lauku saimniecībai EUR 3 000 000 (siltumnīcu būvniecībai vai pārbūvei).
 • lauku saimniecībai, kuras pamatdarbība ir lauksaimniecība, līdz EUR 2 000 000 (būvju būvniecībai un pārbūvei)
 • jaunai kooperatīvai sabiedrībai EUR 5 000 000 (pamatlīdzekļu iegāde, būvju būvniecība un pārbūve).

ATBALSTA PRETENDENTI IR:

 • Lauku saimniecība, kuras kopējais neto apgrozījums no lauksaimniecības nozares pēdējā noslēgtajā gadā, pirms lauku saimniecība piesakās atbalsta saņemšanai, ir vismaz EUR 4 000;
 • Jauna vai esoša atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība;
 • Lauksaimniecības nozares valsts zinātniskā institūcija.

ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES:

 1. Investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, tās aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai
 2. Nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:
  • jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām.
  • būvju ierīkošanai – būvdarbus inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē.
  • būvju novietošanai – būvdarbus iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem.
  • būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas, piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, telpu pārveidošanai un pielāgošanai ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju. Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).
  • laukumu būvniecībai vai pārbūvei pie ražošanas objektiem, izņemot ražošanas objektus, kuros ražo enerģiju no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas nolūkā gūt ieņēmumus.

Šajā sakarā aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.