Latest news from EDO Consult

06.June, 2018

Kopš šī gada maija ir iespēja pieteikties pasākumam “Praktiskas ievirzes pētījumi”

Pieteikšanās kārta ir atvērta no 25.05.2018.-03.09.2018.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.

Atbalsta intensitāte ir līdz 80% no projekta attiecināmajām izmaksām, izpildot programmas nosacījumus.

Pieejamais publiskais finansējums: 25,000,000 EUR.

Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir ne vairāk kā 76,512,873 EUR.

ATBALSTA PRETENDENTS IR:

1. Latvijas Republikā zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts zinātniskais institūts (publiska aģentūra, atvasināta publiska persona, komersants vai komersanta struktūrvienība) vai augstskola (turpmāk – zinātniskā institūcija), kas var iesniegt:
1.1. Ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta iesniegumu, ja zinātniskā institūcija atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Zinātniskās institūcijas atbilstību pētniecības organizācijas definīcijai pamato zinātniskās institūcijas finanšu vadības un grāmatvedības politikas apraksts un apgrozījuma pārskats;
1.2. Pasākuma MK noteikumu 22.1. un 22.3. apakšpunktā minētos ar saimniecisku darbību saistītus projektu iesniegumus.
2. Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants, kas var iesniegt ar saimniecisku darbību saistītu projekta iesniegumu.

ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES:

1. Tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
2. Pētniecība, kas ietver vismaz vienu no šādām pētniecības kategorijām:
2.1. Fundamentālie pētījumi, ja īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu. Kopējais publiskais finansējums fundamentālo pētījumu īstenošanai nepārsniedz 10% no kopējā ar saimniecisko darbību nesaistīto projektu īstenošanai attiecīgajā kārtā pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma;
2.2. Rūpnieciskie pētījumi;
2.3. Eksperimentālā izstrāde, ja projekta ietvaros tiek īstenoti rūpnieciskie pētījumi. Kopējais publiskais finansējums eksperimentālajām izstrādēm nepārsniedz 20% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;
3. Tehnoloģiju tiesību (nemateriālo aktīvu), kas izriet no projekta ietvaros veiktās pētniecības) iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana;
4. Projekta ietvaros radīto zināšanu izplatīšana mācību, publikāciju vai zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā, tai skaitā sabiedrības iesaiste projekta norisēs un informēšana par projekta rezultātiem, kas nav saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesībām.
Šajā sakarā aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra