Latest news from EDO Consult

06.jūlijs, 2017

Valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM joprojām piedāvā pieteikties atbalstam “Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu (projektu) īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem”.

Pieteikšanās - beztermiņa

Programmas mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Mērķa grupa un labuma guvēji ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki.

Pasākuma plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 166 470 588 eiro.

Kas var saņemt atbalstu: Atbalstu  energoefektivitātes projektu īstenošanai var saņemt daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību.

Dzīvojamajām mājām noteiktie atbilstības kritēriji:

  • Dzīvojamā mājā ir vismaz 5 dzīvokļi;
  • Vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita, ja māja sadalīta dzīvokļu īpašumos (ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem);
  • Mājā esošo nedzīvojamo telpu grupu (izņemot neapkurināmas bēniņu un pagrabu telpu platības) platība nepārsniedz 25% no mājas kopējās platības.
  • Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem, nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā;
  • 90 kWh/m2 gadā - sasniedzamais siltumenerģijas patēriņš apkurei Liepājā. Sasniedzamais siltumenerģijas patēriņa līmenis apkurei pārējā Latvijas teritorijā nosakāms atkarībā no mājas atrašanās vietas un klimatoloģiskajiem rādītājiem saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 338 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-015 “Būvklimatoloģija””.
  • Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 20 gadu periodā ir lielāks par 0.

Kritēriji saimnieciskās darbības veicējam:

Dzīvokļu īpašniekiem - saimnieciskās darbības veicējiem – ir noteikti citi atbilstības kritēriji. Saimnieciskās darbības veicēji ir juridiskas personas un fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību. Par fiziskās personas saimniecisko darbību uzskata jebkuru darbību, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera un individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieka un zvejnieka saimniecības) darbību.

Dzīvokļu īpašniekam, ja tas reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs un pretendē uz atbalstu, kas kvalificējas kā komercdarbības atbalsts, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas ietvaros atbalstu sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2913. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimise atbalstam.

Šādam dzīvokļa īpašniekam atbalsts ir pieejams, ja:

  • de minimis atbalstu kopsumma nepārsniedz noteikto maksimālo (līdz 200,000 EUR) de minimis atbalsta apmēru.
  • tam uz atbalsta piešķiršanas brīdi saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskojamo datu bāzes informāciju nav nodokļu parādu, izņemot gadījumus, kad saimnieciskās darbības veicējs ir vienojies ar VID par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus.
  • tas nav uzskatāms par grūtībās nonākušu saimnieciskās darbības veicēju, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem.
  • tas nedarbojas Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs.

Granta apmērs atkarībā no siltināšanas finansējuma avota:

Plānotais energo patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas Granta apmērs ar cita finansētāja aizdevumu
81 - 90 kWh/m2 gadā  36%
 71 - 80 kWh/m2 gadā  43%
 Līdz 70 kWh/m2 gadā  50%
Plānotais energo patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas Granta apmērs ar ALTUM aizdevumu
 81 - 90 kWh/m2 gadā  25%
 71 - 80 kWh/m2 gadā  30%
 Līdz 70 kWh/m2 gadā  35%

Šajā sakarā aicinām visus interesentus pieteikties bezmaksas konsultācijām, lai noskaidrotu savas iespējas piedalīties šajā pasākumā, sazinoties ar mums telefoniski pa tālruni +371 29 403 401, +371 29 425 849 vai aizpildot pieteikuma formu.

Informācijas avots: Altum